Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΟ)
Τζουβελέκης Παναγιώτης1, Αναγνώστου Ηλέκτρα2, Λευθέρη Κατερίνα3, Βασιλοπούλου Παναγιώτα4
1,2,3,4: Κέντρο Εφαρμογής Προγραμμάτων Ειδ. Αγωγής και Θεραπειών «Πράξις & Λόγος», Πειραιάς

 

Εισαγωγή: ΑΟ είναι η οργάνωση των αισθήσεων από το ΚΝΣ, με στόχο την παραγωγή προσαρμοσμένων αντιδράσεων και την ανατροφοδότηση, μέσω σκόπιμων αισθητικοκινητικών δραστηριοτήτων.

 

Σκοπός: Η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ (DSM-IV) με τη μέθοδο της ΑΟ, γιατί αυτά συμπίπτουν με προβλήματα αισθητηριακής ρύθμισης (Ayres).

 

Υλικό: Στη μελέτη συμμετείχαν 28 παιδιά, 18 αγόρια-10 κορίτσια ηλικίας 4,2 – 7,6 ετών, διαγνωσμένα με ΔΕΠ-Υ, των οποίων η κλινική εικόνα χαρακτηριζόταν από διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα και συνοδευόταν από προβλήματα μάθησης, κινητικού σχεδιασμού, γνωστικές ελλείψεις, μειωμένες επιδόσεις στο παιχνίδι, στον οπτικοκινητικό συντονισμό και στις ΔΚΖ.

 

Μεθοδολογία: Τα παιδιά αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση με τις δοκιμασίες De Gangi-Berg test of SI, Miller Asses και DTVP-2 και εκτιμήθηκαν οι αποκλίσεις τους από τις αναμενόμενες επιδόσεις για τη χρονολογική τους ηλικία, από όλα τα αισθητηριακά συστήματα και κυρίως από το αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό. Στόχος ήταν η ανάπτυξη της οργάνωσης των αισθητηριακών συστημάτων και η έκλυση προσαρμοσμένων αντιδράσεων, ώστε να αναπτυχθούν οι ελλειμματικές δεξιότητες.

 

Αποτελέσματα: Η παρέμβαση διήρκησε από 6 έως 24 μήνες και τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ και βελτίωση των επιδόσεων στους επιμέρους τομείς της ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ενσωμάτωση των παιδιών στο σχολείο σε ποσοστό 95% καθώς και από τις δοκιμασίες, όπου οι επιδόσεις τους άγγιξαν το μέσο όρο για την ηλικία τους.

 

Συμπέρασμα: Επιβεβαιώθηκε 6 μήνες μετά το τέλος της παρέμβασης η ομαλή πορεία των παιδιών, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης, με τη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.